Villkor

Villkor

Villkor för tjänster mellan privatkund/företagskund (nedan kallad kunden) och AhrensMedia AB(nedan kallat AhrensMedia);
AhrensMedia AB
Org.nr: 559223-0733

Allmänna villkor
AhrensMedia är ett tjänsteföretag, och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden även om inte kundens problem lösts i sin helhet. Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. 

Priset för tjänsterna finns tillgängligt på AhrensMedias hemsida.
AhrensMedia debiterar vid hembesök löpande påbörjade halvtimmar med en minimiersättning på en timme. Aktuella priser återfinns på AhrensMedias hemsida. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.
Fakturering sker i när uppdraget bekräftats vara slutfört. Som privatkund har du 10 dagar innan betalningen skall vara gjord. Företag har 10 dagar innan betalningen skall vara gjort. 

Lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr och dröjsmålsränta på 12% har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. AhrensMedia har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en avbokningsavgift motsvarande en timme, för närvarande 698kr inklusive moms utan RUT avdrag. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst på 08 520 278 58.

För att kunna utföra hembesök måste AhrensMedia få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker AhrensMedia kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras en inställelseavgift motsvarande en timme, för närvarande 698 kr inklusive moms utan RUT avdrag. Kunden, eller i tillämpliga fall individen där uppdraget utförs, ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. AhrensMedia tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Reklamation ska göras direkt till AhrensMedia och senast inom tio arbetsdagar.
AhrensMedia kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones. AhrensMedia lämnar inga garantier gällande produkter eller tjänster. Produkter från extern leverantör kan inneha garantier.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Påskrift har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller AhrensMedias och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på beställningen/kundavtalet.Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr för personer över 65 år, och med högst 25 000 kr för övriga.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
Beställaren ska – om AhrensMedia så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.
Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.
AhrensMedia skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.
För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger AhrensMedia rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till AhrensMedia inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag AhrensMedia begärde utbetalning från Skatteverket.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar genom att använda mig av AhrensMedias tjänster.
AhrensMedia har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.